Kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh: Chiến lược, Thực hiện và Đánh giá

báo cáo kết quả kinh doanh là tài liệu quan trọng, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Tại Vninvestment, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách lập báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả, đồng thời cung cấp mẫu báo cáo miễn phí, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và đánh giá tình hình tài chính của mình.

Báo cáo kết quả kinh doanh: Chiến lược, Thực hiện và Đánh giá
Báo cáo kết quả kinh doanh: Chiến lược, Thực hiện và Đánh giá

Thông tin chi tiết về báo cáo kết quả kinh doanh
Đặc điểm Mô tả
Khái niệm Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
Mục đích – Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
– Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để ra quyết định.
Báo cáo tài chính – Báo cáo lợi nhuận/lỗ.
– Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu.
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
– Báo cáo tài chính hợp nhất.
Bảng cân đối kết quả kinh doanh – Doanh thu.
– Giá vốn hàng bán.
– Lợi nhuận gộp.
– Chi phí hoạt động.
– Lợi nhuận ròng.
Ý nghĩa – Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
– Dự báo xu hướng phát triển của doanh nghiệp.
Cách lập – Xác định kỳ kế toán.
– Thu thập dữ liệu tài chính.
– Phân tích dữ liệu tài chính.
– Lập báo cáo kết quả kinh doanh.
Mẫu báo cáo Website vninvestment cung cấp mẫu báo cáo kết quả kinh doanh miễn phí, có thể tải về và sử dụng.

I. Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Là Gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo này cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác. Báo cáo kết quả kinh doanh được sử dụng bởi các bên liên quan khác nhau, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan thuế, để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm những nội dung chính sau
STT Tên báo cáo Nội dung chính
1 Báo cáo lợi nhuận/lỗ Thể hiện doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí hoạt động và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
2 Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu Thể hiện các thay đổi về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm vốn điều lệ, vốn góp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các khoản thặng dư khác.
3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thể hiện các dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm dòng tiền hoạt động, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính.
4 Báo cáo tài chính hợp nhất Thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các công ty con được hợp nhất trong một kỳ kế toán.

Quan tri kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp thành công. Nó bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các nguồn lực của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Một bản báo cáo kết quả kinh doanh tốt sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn để phát triển doanh nghiệp.

Mục Đích Của Việc Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

 • Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
 • Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để ra quyết định.
 • Phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ kế toán.
 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo quan trọng đối với doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp các bên liên quan đánh giá và đưa ra quyết định.

II. Các Báo Cáo Tài Chính Trong Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm bốn báo cáo tài chính chính, đó là:

 • Báo cáo lợi nhuận/lỗ
 • Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo tài chính hợp nhất

Các báo cáo tài chính này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo lợi nhuận/lỗ thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu thể hiện các thay đổi về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện các dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các công ty con được hợp nhất trong một kỳ kế toán.

Một doanh nghiệp thành công được xây dựng không phải bằng cách bán nhiều sản phẩm nhất, mà là bằng cách thu được nhiều lợi nhuận nhất từ hàng hóa họ bán được.

Báo cáo kết quả kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Các bên liên quan có thể sử dụng báo cáo này để ra quyết định đầu tư, cho vay, mua hàng hoặc bán hàng.

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Là Gì?
Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Là Gì?

III. Mục Đích Của Việc Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác. Báo cáo kết quả kinh doanh được sử dụng bởi các bên liên quan khác nhau, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan thuế, để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục đích của việc lập báo cáo kết quả kinh doanh là:

 • Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
 • Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để ra quyết định.
 • Phục vụ cho việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Dự báo xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo này cũng là cơ sở để các bên liên quan ra quyết định đầu tư, cho vay, mua hàng, bán hàng và các quyết định khác liên quan đến doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về báo cáo kết quả kinh doanh, bạn có thể tham khảo bài viết Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh của chúng tôi.

Các bên liên quan sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh
Bên liên quan Mục đích sử dụng
Nhà đầu tư Đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư.
Chủ nợ Đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp trước khi quyết định cho vay.
Khách hàng Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trước khi quyết định mua hàng.
Nhà cung cấp Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trước khi quyết định bán hàng.
Cơ quan thuế Tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mục Đích Của Việc Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh
Mục Đích Của Việc Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

IV. Các Báo Cáo Tài Chính Trong Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm các báo cáo tài chính sau:

 • Báo cáo lợi nhuận/lỗ.
 • Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất.

Mỗi báo cáo tài chính cung cấp thông tin về một khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo lợi nhuận/lỗ cho biết doanh nghiệp đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận hoặc lỗ trong một kỳ kế toán. Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu cho biết sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo tài chính hợp nhất cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp và các công ty con của doanh nghiệp.

Các báo cáo tài chính này rất quan trọng đối với các bên liên quan khác nhau, bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan thuế. Các bên liên quan này sử dụng các báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các báo cáo tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo Nội dung
Báo cáo lợi nhuận/lỗ Doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí hoạt động, lợi nhuận ròng.
Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu đầu kỳ, lợi nhuận sau thuế, cổ tức, vốn chủ sở hữu cuối kỳ.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, chênh lệch tỷ giá hối đoái.
Báo cáo tài chính hợp nhất Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Các báo cáo tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh là nguồn thông tin quan trọng giúp các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các báo cáo này được lập theo quy định của pháp luật và phải được kiểm toán bởi các đơn vị kiểm toán độc lập.

Để biết thêm thông tin về các báo cáo tài chính trong báo cáo kết quả kinh doanh, bạn có thể tham khảo bài viết Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh trên website vninvestment.

Các Báo Cáo Tài Chính Trong Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh
Các Báo Cáo Tài Chính Trong Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

V. Bảng Cán Đối Kết Quả Kinh Doanh

Bảng cân đối kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo này được gọi là BCTC số 1, là một trong những BCTC chính dùng cho mục đích quản trị và hoạch định kế hoạch kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp. Bảng cân đối kết quả kinh doanh bao gồm:
– Doanh thu.
– Giá vốn hàng bán.
– Lợi nhuận gộp.
– Chi phí hoạt động.
– Lợi nhuận ròng.

Bảng cân đối kết quả kinh doanh hay BCTC số 1 cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về hoạt động, tình hình thu chi trong một kỳ hạch toán. Ngoài ra, biểu mẫu này còn cho bạn biết doanh nghiệp còn nợ bao nhiêu tiền; doanh nghiệp còn bao nhiêu tiền để trả nợ và thanh toán cho các khoản chi phí.

Điểm lưu ý về bảng cân đối kết quả kinh doanh:
– Bảng cân đối kết quả kinh doanh là báo cáo không bắt buộc phải nộp cho cơ quan thuế cũng như các cơ quan khác.
– Những DN có doanh thu hàng năm từ 100 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải công bố BCTC.
– Trong trường hợp DN không công bố BCTC, DN sẽ bị từ chối cung cấp thông tin từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng cũng như các cơ quan nhà nước.

Bảng Cán Đối Kết Quả Kinh Doanh
Bảng Cán Đối Kết Quả Kinh Doanh

VI. Ý Nghĩa Của Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là căn cứ để doanh nghiệp tính thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán với cơ quan thuế.

Đây là nghĩa vụ của tất cả doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam. Theo quy định, doanh nghiệp phải nộp báo cáo kết quả kinh doanh trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Nếu chậm nộp, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền.

Link tham khảo: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội điểm chuẩn 2023

Cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các bên liên quan.

Những bên liên quan có thể là các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan thuế. Báo cáo kết quả kinh doanh giúp các bên liên quan hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra quyết định phù hợp.

Link tham khảo: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ, miễn phí

Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Với thông tin trong báo cáo kết quả kinh doanh, doanh nghiệp có thể biết được doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các chỉ số tài chính khác. Từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra phương hướng phát triển phù hợp.

Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh
Đối tượng Ý nghĩa
Doanh nghiệp – Cơ sở dữ liệu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Làm căn cứ để quyết toán với cơ quan thuế.
– Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
– Lập kế hoạch phát triển trong tương lai.
Nhà đầu tư – Hiểu được tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
– Quản lý rủi ro đầu tư.
Chủ nợ – Hiểu được khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
– Đưa ra quyết định cho vay phù hợp.
– Quản lý rủi ro tín dụng.
Khách hàng – Hiểu được tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Đưa ra quyết định mua hàng phù hợp.
– Quản lý rủi ro mua hàng.
Nhà cung cấp – Hiểu được tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Đưa ra quyết định bán hàng phù hợp.
– Quản lý rủi ro bán hàng.
Cơ quan thuế – Kiểm tra tình hình nộp thuế của doanh nghiệp.
– Xử phạt doanh nghiệp nếu có hành vi trốn thuế.
– Thu hồi giấy phép kinh doanh nếu doanh nghiệp có hành vi gian lận thuế.

VII. Cách Viết Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Hiệu Quả

Để viết báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả, bạn cần tuân thủ các bước sau:

 • Xác định mục đích và phạm vi của báo cáo.
 • Thu thập dữ liệu tài chính liên quan.
 • Phân tích dữ liệu tài chính và đánh giá kết quả kinh doanh.
 • Soạn thảo báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu quy định.
 • Trình bày báo cáo kết quả kinh doanh cho các bên liên quan.

Khi viết báo cáo kết quả kinh doanh, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Báo cáo phải được viết một cách khách quan và trung thực.
 • Báo cáo phải được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.
 • Báo cáo phải được trình bày một cách khoa học và logic.
 • Báo cáo phải được trình bày một cách đẹp mắt và chuyên nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, bạn cần phải viết báo cáo kết quả kinh doanh một cách hiệu quả để cung cấp thông tin hữu ích cho các bên liên quan.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc viết báo cáo kết quả kinh doanh, bạn có thể tham khảo các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh có sẵn trên website vninvestment.vn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn viết báo cáo kết quả kinh doanh trên website vninvestment.vn.

Các bước viết báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả
Bước Mô tả
1 Xác định mục đích và phạm vi của báo cáo.
2 Thu thập dữ liệu tài chính liên quan.
3 Phân tích dữ liệu tài chính và đánh giá kết quả kinh doanh.
4 Soạn thảo báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu quy định.
5 Trình bày báo cáo kết quả kinh doanh cho các bên liên quan.

Bằng cách tuân thủ các bước trên, bạn có thể viết báo cáo kết quả kinh doanh một cách hiệu quả, cung cấp thông tin hữu ích cho các bên liên quan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách viết báo cáo kết quả kinh doanh, bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết này. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là hướng dẫn cách viết báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn viết báo cáo kết quả kinh doanh một cách dễ dàng và hiệu quả.

Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Chúc bạn thành công!

Cách Viết Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Hiệu Quả
Cách Viết Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Hiệu Quả

VIII. Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh miễn phí

Website vninvestment cung cấp mẫu báo cáo kết quả kinh doanh miễn phí, có thể tải về và sử dụng. Mẫu báo cáo này được thiết kế theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, bao gồm các bảng báo cáo tài chính chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo biến động vốn chủ sở hữu. Xem chi tiết

Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

Để lập báo cáo kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định kỳ kế toán.
 2. Thu thập dữ liệu tài chính.
 3. Phân tích dữ liệu tài chính.
 4. Lập báo cáo kết quả kinh doanh.

Xem chi tiết

Lưu ý khi lập báo cáo kết quả kinh doanh

Khi lập báo cáo kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

 • Báo cáo phải được lập theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 • Báo cáo phải được lập đầy đủ, chính xác và kịp thời.
 • Báo cáo phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và dễ sử dụng.

Xem chi tiết

Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh
Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

IX. Kết luận

Báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ quản trị quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Việc lập báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả đòi hỏi doanh nghiệp phải có hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan thuế có thể sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Related Articles

Back to top button