Đầu tư

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư: Thấu Hiểu Quy Trình, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Đầu Tư Chi Tiết

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ kế hoạch và đầu tư (BKH&ĐT) – một cơ quan chính phủ quan trọng đóng vai trò then chốt trong việc hoạch định và quản lý nền kinh tế của Việt Nam. Vninvestment sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, các chính sách quan trọng và những số liệu thống kê mới nhất liên quan đến BKH&ĐT.

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư: Thấu Hiểu Quy Trình, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Đầu Tư Chi Tiết
Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư: Thấu Hiểu Quy Trình, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Đầu Tư Chi Tiết

I. Chức năng nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chức năng nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức năng nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hỗ trợ Tổng lý Chính phủ

Bộ hỗ trợ, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Tổng lý Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong quản lý nhà nước, điều hành Chính phủ; phối hợp hoạt động với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Dân tộc.

Đầu tư bất động sản.

Giúp việc Chủ tịch nước

Bộ giúp việc cho Chủ tịch nước trong các hoạt động lập pháp, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về các dự án đầu tư của nhà nước và tài sản công; quốc phòng, an ninh; quan hệ quốc tế; khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo.

Chức năng Nhiệm vụ Hoạt động
Chức năng 1 Nhiệm vụ 1 Hoạt động 1
Chức năng 2 Nhiệm vụ 2 Hoạt động 2

Cơ hội đầu tư.

Hỗ trợ Quốc hội và Hội đồng Dân tộc

Bộ hỗ trợ Chính phủ hợp tác với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo, giải trình các vấn đề Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được giao thụ lý.

 • Coffee
 • Tea
 • Milk

Kinh tế đầu tư.

II. Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan trực thuộc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 10 cơ quan trực thuộc, bao gồm:

 • Vụ Kế hoạch tổng hợp
 • Vụ Kế hoạch đầu tư
 • Vụ Đầu tư nước ngoài
 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Tài chính
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Hành chính quản trị
 • Thanh tra Bộ

Đơn vị sự nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 10 đơn vị sự nghiệp, bao gồm:

 • Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách
 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
 • Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội
 • Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ
 • Viện Nghiên cứu hợp tác quốc tế
 • Viện Nghiên cứu pháp luật kinh tế
 • Viện Nghiên cứu tài chính
 • Viện Nghiên cứu tổ chức cán bộ
 • Viện Nghiên cứu hành chính quản trị
 • Trung tâm Thông tin và Dữ liệu
Cơ quan Trụ sở Số điện thoại
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (024) 3825 5555
Vụ Kế hoạch tổng hợp Hà Nội (024) 3825 5555
Vụ Kế hoạch đầu tư Hà Nội (024) 3825 5555

III. Những thành tựu nổi bật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những thành tựu nổi bật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Những thành tựu nổi bật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong những năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng những chương trình, chính sách của mình đã đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Dưới đây là một số thành tựu đáng kể của Bộ KH&ĐT:

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về đầu tư

 • Phối hợp xây dựng Luật Đầu tư 2020, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về đầu tư.
 • Ban hành nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, minh bạch cho hoạt động đầu tư.

Hỗ trợ, thu hút và quản lý đầu tư hiệu quả

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2016-2021
Năm Số vốn đăng ký (tỷ USD) Giải ngân (tỷ USD)
2016 28,5 17,5
2017 35,9 19,1
2018 39,7 20,4
2019 38,0 20,7
2020 28,7 20,5
2021 31,15 20,87

Thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Bộ KH&ĐT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể:

 1. Tạo dựng hạ tầng thể chế, pháp luật cởi mở, minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
 2. Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, cấp giấy phép đầu tư.
 3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đẩy trách nhiệm, quyền hạn cho các địa phương và doanh nghiệp.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư quốc tế

Bộ KH&ĐT tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, phát triển các thị trường xuất khẩu mới. Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng tích cực đàm phán, ký kết các Hiệp định Đầu tư song phương, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Chống trốn thuế với các quốc gia đối tác.

IV. Những thách thức đang đối mặt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những thách thức đang đối mặt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Những thách thức đang đối mặt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thiếu hụt nguồn lực tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lực tài chính trầm trọng, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình.

Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng tăng cao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tìm kiếm thêm các nguồn tài chính khác để đáp ứng nhu cầu này.

Năng lực thực thi chính sách chưa cao

Năng lực thực thi chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn chưa cao, dẫn đến tình trạng nhiều chính sách ban hành không được triển khai hiệu quả hoặc chậm trễ.

Điển hình là tình trạng chồng chéo, xung đột giữa các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.Tình trạng điều chỉnh chính sách liên tục cũng làm giảm tính ổn định, gây bất lợi cho các hoạt động đầu tư dài hạn.

Tính liên ngành, liên vùng còn yếu

Tính liên ngành, liên vùng trong hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn yếu, ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp trong triển khai các dự án đầu tư và chính sách kinh tế.

Việc thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương dẫn đến tình trạng chồng chéo, lãng phí nguồn lực đầu tư. Thông tin về các dự án đầu tư chưa được chia sẻ đầy đủ, kịp thời giữa các bên liên quan, gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát và đánh giá.

Năm Nguồn vốn cam kết (VND) Nguồn vốn giải ngân (VND)
2021 400.000 tỷ đồng 200.000 tỷ đồng

V. Một số giải pháp, định hướng phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Một số giải pháp, định hướng phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Một số giải pháp, định hướng phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tăng cường quản lý đầu tư nước ngoài

Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chọn lọc, hướng đến các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao và tạo ra nhiều việc làm. Các ngành được ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài bao gồm công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính.

Năm Số dự án FDI Tổng vốn FDI (tỷ USD)
2010 962 11,5
2015 1590 19,1
2020 2930 28,5

Phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo

Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm mới. Các sáng kiến chính bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới, và đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng số.

Năm Tỷ lệ người sử dụng Internet Tốc độ Internet trung bình (Mbps)
2010 30% 2
2015 50% 10
2020 70% 25

VI. Kết luận

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định và quản lý nền kinh tế Việt Nam. Với chức năng tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bộ đã góp phần đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong những năm qua. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vai trò của mình, bộ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Related Articles

Back to top button