Kinh doanh

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000: Tổng Quan Và Những Điểm Chính

Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 là luật đầu tiên của Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2001. Luật này đã tạo ra khung pháp lý cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. Hãy truy cập Vninvestment để tìm hiểu chi tiết về luật kinh doanh bảo hiểm 2000.

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000: Tổng Quan Và Những Điểm Chính
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000: Tổng Quan Và Những Điểm Chính

Nội dung Quy định chi tiết
Điều kiện kinh doanh bảo hiểm
 • Là doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam
 • Có vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ đồng
 • Có cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý theo quy định
 • Có hệ thống quản lý rủi ro theo quy định
Các loại hình bảo hiểm
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Bảo hiểm tái bảo hiểm
Quyền – nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm
 • Bên mua bảo hiểm:
 • Có quyền được tư vấn thông tin đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm
 • Có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đúng hạn và đầy đủ
 • Bên bán bảo hiểm:
 • Có quyền thu phí bảo hiểm
 • Có nghĩa vụ quản lý, sử dụng tiền và tài sản bảo hiểm đúng quy định
Giải quyết tranh chấp
 • Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải
 • Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải thì giải quyết theo quy định của pháp luật

I. Quy định cụ thể trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Đối tượng áp dụng

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 áp dụng cho các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, bao gồm cả công ty bảo hiểm, chi nhánh của công ty bảo hiểm nước ngoài và các hình thức kinh doanh bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Để được cấp phép kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, bao gồm:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Có vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ đồng;
 • Có cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý theo quy định;
 • Có hệ thống quản lý rủi ro theo quy định.

Các loại hình bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định 5 loại hình bảo hiểm:

 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Bảo hiểm tái bảo hiểm
 • Trách nhiệm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến đặt phòng khám chữa bệnh, cấp, phát hành và quản lý sổ bảo hiểm y tế.

Quyền – nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền được tư vấn thông tin đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm, quyền được yêu cầu bồi thường khi xảy ra rủi ro theo quy định của hợp đồng bảo hiểm. Bên bán bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm, quyền từ chối bồi thường khi bên mua bảo hiểm không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa bên mua và bên bán bảo hiểm được giải quyết theo thứ tự:

 1. Thương lượng, hòa giải
 2. Trọng tài
 3. Tòa án

Như vậy, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 là một văn bản pháp luật quan trọng, quy định chặt chẽ các hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Luật này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của bên tham gia bảo hiểm.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thêm về luật kinh doanh bảo hiểm 2000, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau đây:

II. Điều kiện kinh doanh bảo hiểm quy định trong luật 2000

Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 quy định các điều kiện để doanh nghiệp được phép kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, bao gồm:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 • Có vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ đồng.
 • Có cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như có đủ năng lực tài chính, có đội ngũ nhân sự đủ trình độ và kinh nghiệm, có hệ thống thông tin và công nghệ hiện đại, v.v…

Các doanh nghiệp bảo hiểm muốn kinh doanh tại Việt Nam phải nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh bảo hiểm cho Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ xem xét hồ sơ và quyết định cấp phép kinh doanh bảo hiểm cho doanh nghiệp đủ điều kiện.

Doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, bao gồm các quy định về sản phẩm bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, thủ tục bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, v.v…

Nếu doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính có thể xử phạt doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các điều kiện kinh doanh bảo hiểm theo luật 2000
STT Điều kiện Nội dung
1 Là doanh nghiệp bảo hiểm Được thành lập theo pháp luật Việt Nam
2 Vốn điều lệ tối thiểu 50 tỷ đồng
3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Theo quy định của pháp luật
4 Hệ thống quản lý rủi ro Theo quy định của pháp luật

Để biết thêm thông tin chi tiết về các điều kiện kinh doanh bảo hiểm theo luật 2000, bạn có thể tham khảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 hoặc liên hệ với Bộ Tài chính.

III. Các loại hình bảo hiểm trong luật kinh doanh năm 2000

Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 quy định các loại hình bảo hiểm sau đây:

 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Bảo hiểm tái bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của con người. Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản và trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức.

Bảo hiểm tái bảo hiểm là loại hình bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm chuyển một phần rủi ro bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác.

Mỗi loại hình bảo hiểm có những đặc điểm và quy định riêng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các loại hình bảo hiểm tại website của các công ty bảo hiểm hoặc liên hệ với các công ty bảo hiểm để được tư vấn.

Các loại hình bảo hiểm theo luật kinh doanh năm 2000
STT Loại hình bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm
1 Bảo hiểm nhân thọ Tính mạng, sức khỏe và tài sản của con người
2 Bảo hiểm phi nhân thọ Tài sản và trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức
3 Bảo hiểm tái bảo hiểm Rủi ro bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại hình bảo hiểm theo luật kinh doanh năm 2000, bạn có thể tham khảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 hoặc liên hệ với các công ty bảo hiểm.

Điều kiện kinh doanh bảo hiểm quy định trong luật 2000
Điều kiện kinh doanh bảo hiểm quy định trong luật 2000

IV. Các loại hình bảo hiểm trong luật kinh doanh năm 2000

Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 quy định 3 loại hình bảo hiểm chính, bao gồm:

 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Bảo hiểm tái bảo hiểm

Mỗi loại hình bảo hiểm có những đặc điểm và phạm vi bảo hiểm khác nhau. Cụ thể:

Loại hình bảo hiểm Đặc điểm Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ Bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của con người Tử vong, thương tật, bệnh tật, tai nạn, hưu trí, tiết kiệm…
Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo vệ tài sản và trách nhiệm pháp lý của cá nhân, tổ chức Hỏa hoạn, cháy nổ, thiên tai, mất cắp, tai nạn lao động, ô tô, xe máy…
Bảo hiểm tái bảo hiểm Bảo vệ các công ty bảo hiểm trước rủi ro thua lỗ Rủi ro bảo hiểm, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính…

Ngoài 3 loại hình bảo hiểm chính trên, Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 còn quy định một số loại hình bảo hiểm khác, như:

 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm hàng hải
 • Bảo hiểm tín dụng
 • Bảo hiểm đầu tư
 • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Các loại hình bảo hiểm này được quy định chi tiết tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000.

Trên đây là những thông tin cơ bản về các loại hình bảo hiểm trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm các văn bản hướng dẫn thi hành luật hoặc liên hệ với các công ty bảo hiểm để được tư vấn cụ thể.

Xem thêm: Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000

Các loại hình bảo hiểm trong luật kinh doanh năm 2000
Các loại hình bảo hiểm trong luật kinh doanh năm 2000

V. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định thế nào về quyền – nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm

Quyền của bên mua bảo hiểm:

 • Có quyền được tư vấn thông tin đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm
 • Có quyền được lựa chọn công ty bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình
 • Có quyền được giải quyết khiếu nại, tranh chấp kịp thời và công bằng

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm:

 • Có nghĩa vụ tìm hiểu thông tin về hợp đồng bảo hiểm trước khi ký kết
 • Có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm đúng hạn và đầy đủ
 • Có nghĩa vụ thông báo cho công ty bảo hiểm về những thay đổi về tình trạng sức khỏe, tài sản hoặc rủi ro bảo hiểm

Quyền của bên bán bảo hiểm:

 • Có quyền thu phí bảo hiểm
 • Có quyền giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo quy định của pháp luật

Nghĩa vụ của bên bán bảo hiểm:

 • Có nghĩa vụ tư vấn thông tin đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm
 • Có nghĩa vụ quản lý, sử dụng tiền và tài sản bảo hiểm đúng quy định
 • Có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại, tranh chấp kịp thời và công bằng

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định thế nào về quyền - nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm
Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định thế nào về quyền – nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm

VI. Giải quyết tranh chấp trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000

Bảo vệ quyền lợi khách hàng

Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua bảo hiểm, giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi tham gia bảo hiểm. Theo đó, bên bán bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng bảo hiểm, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng và không được phép che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch.

Hình thức giải quyết Ưu điểm Nhược điểm
Thương lượng, hòa giải Tiết kiệm thời gian, chi phí;Duy trì mối quan hệ giữa các bên Có thể không đạt được thỏa thuận
Trọng tài Nhanh chóng, bảo mật;Có tính chất bắt buộc Chi phí cao;Không có khả năng kháng cáo
Tố tụng Công khai, minh bạch;Có thể kháng cáo Thời gian dài, chi phí cao;Mối quan hệ giữa các bên có thể bị ảnh hưởng

Ủy ban bảo vệ khách hàng

Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 cũng thành lập Ủy ban Bảo vệ Khách hàng, có chức năng giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa bên bán và bên mua bảo hiểm. Ủy ban này được thành lập tại Bộ Tài chính, có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, thanh toán bảo hiểm, …

Như vậy, Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 đã có những quy định cụ thể, rõ ràng về việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bảo hiểm, góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

Giải quyết tranh chấp trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000
Giải quyết tranh chấp trong luật kinh doanh bảo hiểm 2000

VII. Kết luận

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 là văn bản pháp lý quan trọng, tạo cơ sở cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam. Luật này quy định đầy đủ các vấn đề liên quan đến kinh doanh bảo hiểm, từ điều kiện kinh doanh, các loại hình bảo hiểm, quyền – nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm đến giải quyết tranh chấp. Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm thực hiện, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 đã bộc lộ một số hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam. Chính vì vậy, Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 21 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Related Articles

Back to top button