Kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh: Hướng dẫn chi tiết và hiệu quả

mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo này cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Vninvestment cung cấp các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phổ biến, hướng dẫn lập báo cáo và lưu ý khi lập báo cáo.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh: Hướng dẫn chi tiết và hiệu quả
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh: Hướng dẫn chi tiết và hiệu quả

Loại báo cáo Đặc điểm Mục đích sử dụng
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng ngày Giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh hàng ngày và đưa ra các quyết định kịp thời
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng tháng Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng tháng và đưa ra các điều chỉnh cần thiết
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng quý Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng quý và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng năm Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hàng năm và đưa ra các mục tiêu kinh doanh cho năm tiếp theo

I. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ quản lý quan trọng giúp lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Thông qua báo cáo này, doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình tài chính, hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất – kinh doanh và đưa ra các quyết định điều hành phù hợp.

Vai trò của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

 • Cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giúp các bên liên quan như nhà đầu tư, khách hàng, đối tác đánh giá khả năng hoạt động, tiềm lực tài chính, rủi ro của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đánh giá tình hình nộp thuế của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm tại đây

II. Tại sao cần có mẫu báo cáo kết quả kinh doanh?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là tài liệu quan trọng giúp các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, từ đó đưa ra các quyết định điều hành phù hợp. Báo cáo này cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi ích khi sử dụng mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

 • Giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình tài chính, hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất – kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho các bên liên quan như nhà đầu tư, khách hàng, đối tác.
 • Là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đánh giá tình hình nộp thuế của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm tại đây

III. Tại sao cần có mẫu báo cáo kết quả kinh doanh?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ quản lý hiệu quả

Mẫu báo cáo tóm tắt những nội dung cốt lõi về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định điều hành phù hợp.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ ra quyết định kinh doanh

Dựa trên thông tin trong mẫu báo cáo, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Loại hình doanh nghiệp Đối tượng sử dụng Mục đích sử dụng
Doanh nghiệp nhà nước Các cấp quản lý của doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định điều hành phù hợp
Doanh nghiệp tư nhân Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định điều hành phù hợp
Doanh nghiệp nước ngoài Các cấp quản lý của doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định điều hành phù hợp
Doanh nghiệp liên doanh Các cấp quản lý của doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định điều hành phù hợp

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ quản lý rủi ro

Mẫu báo cáo giúp doanh nghiệp có thể xác định được các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp.

Kinh doanh là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ thu hút đầu tư

Mẫu báo cáo cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể thu hút được các nhà đầu tư.

Tại sao cần có mẫu báo cáo kết quả kinh doanh?
Tại sao cần có mẫu báo cáo kết quả kinh doanh?

IV. Các loại mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phổ biến

Có nhiều loại báo cáo kết quả kinh doanh khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu của doanh nghiệp. Một số loại báo cáo kết quả kinh doanh phổ biến bao gồm:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng ngày.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng tháng.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng quý.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng năm.

Ngoài ra, còn có các loại báo cáo kết quả kinh doanh khác như:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo sản phẩm/dịch vụ: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng sản phẩm/dịch vụ.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo thị trường: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng thị trường.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo khách hàng: Cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng khách hàng.

Các loại báo cáo kết quả kinh doanh này đều rất quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Related posts:

Các loại mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phổ biến
Các loại mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phổ biến

V. Hướng dẫn lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là biểu mẫu dùng để ghi chép, sắp xếp các số liệu, thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận…) của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Biểu mẫu này giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thường bao gồm các phần sau:

 • Thông tin chung về doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện pháp luật…
 • Kỳ báo cáo: thời gian bắt đầu và kết thúc kỳ báo cáo (tháng, quý, năm).
 • Doanh thu: tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo.
 • Giá vốn hàng bán: bao gồm chi phí mua hàng, chi phí sản xuất và các chi phí khác liên quan đến việc tạo ra sản phẩm/dịch vụ.
 • Lợi nhuận gộp: doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán.
 • Chi phí hoạt động: bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Lợi nhuận ròng: lợi nhuận gộp trừ đi chi phí hoạt động.

Ngoài ra, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh còn có thể bao gồm thêm các thông tin khác như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu… Tùy thuộc vào quy định của pháp luật và nhu cầu quản lý của doanh nghiệp mà mẫu báo cáo kết quả kinh doanh có thể được thiết kế khác nhau. Xem thêm bài viết về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây.

Để lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cần thu thập các chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Sau đó, doanh nghiệp sử dụng các phần mềm kế toán hoặc công cụ tính toán để xử lý các số liệu và lập báo cáo theo mẫu quy định. Xem thêm bài viết về báo cáo kết quả kinh doanh là gì tại đây.

Hướng dẫn lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh
Hướng dẫn lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

VI. Một số lưu ý khi lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Khi lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Báo cáo phải được lập theo mẫu quy định của Bộ Tài chính hoặc chuẩn quốc tế.
 • Báo cáo phải được lập đầy đủ, trung thực, chính xác và kịp thời.
 • Báo cáo phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, giúp người sử dụng dễ dàng nắm bắt được thông tin.
 • Báo cáo phải được lưu trữ cẩn thận và có biện pháp bảo mật phù hợp.

Tham khảo mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Lưu ý Lý do
Lập báo cáo theo quy định Đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong công tác báo cáo
Lập báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác Đảm bảo tính tin cậy của báo cáo
Lập báo cáo kịp thời Giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh kịp thời
Trình bày báo cáo rõ ràng, dễ hiểu Giúp người sử dụng dễ dàng nắm bắt được thông tin
Lưu trữ báo cáo cẩn thận Đảm bảo an toàn cho dữ liệu và phục vụ cho công tác quản lý

Ngoài ra, khi lập báo cáo kết quả kinh doanh, bạn cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Sử dụng các chỉ số tài chính phù hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 • Phân tích và giải thích các chỉ số tài chính theo cách dễ hiểu để người sử dụng có thể dễ dàng nắm bắt.
 • Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Một số lưu ý khi lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh
Một số lưu ý khi lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

VII. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mẫu báo cáo này áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có hoạt động kinh doanh, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp hợp tác, tổ hợp tác.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính gồm 3 phần chính:

 • Phần 1: Thông tin chung về doanh nghiệp
 • Phần 2: Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Phần 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trong đó, phần 2 là phần quan trọng nhất của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh. Phần này bao gồm các chỉ tiêu sau:

 • Doanh thu
 • Giá vốn hàng bán
 • Lợi nhuận gộp
 • Chi phí quản lý
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí tài chính
 • Thu nhập khác
 • Chi phí khác
 • Lợi nhuận trước thuế
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lợi nhuận sau thuế

Các chỉ tiêu này được tính toán dựa trên các số liệu kế toán của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu quy định của Bộ Tài chính và nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Các chỉ tiêu chính trong mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính
Chỉ tiêu Công thức tính
Doanh thu Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ
Giá vốn hàng bán Tổng chi phí trực tiếp để sản xuất hoặc mua hàng hóa, dịch vụ
Lợi nhuận gộp Doanh thu – Giá vốn hàng bán
Chi phí quản lý Tổng chi phí liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp
Chi phí bán hàng Tổng chi phí liên quan đến việc bán hàng và tiếp thị
Chi phí tài chính Tổng chi phí liên quan đến việc sử dụng vốn vay
Thu nhập khác Tổng các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động kinh doanh chính
Chi phí khác Tổng các khoản chi phí khác ngoài các chi phí đã nêu trên
Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận gộp – Chi phí quản lý – Chi phí bán hàng – Chi phí tài chính + Thu nhập khác – Chi phí khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận trước thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Doanh nghiệp cần lập báo cáo kết quả kinh doanh theo đúng mẫu quy định và nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo thêm các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh khác để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phổ biến

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của Bộ Tài chính

VIII. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế

Sự khác biệt chính giữa mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế và mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn Việt Nam

 • Các nguyên tắc kế toán được sử dụng
 • Cách thức trình bày báo cáo
 • Quy định về việc công bố báo cáo

Các nguyên tắc kế toán được sử dụng trong mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế là các nguyên tắc kế toán được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB). Các nguyên tắc kế toán này được công nhận là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Các nguyên tắc kế toán được sử dụng trong mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn Việt Nam là các nguyên tắc kế toán được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam. Các nguyên tắc kế toán này được phát triển dựa trên các nguyên tắc kế toán quốc tế nhưng cũng có một số điểm khác biệt để phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam.

Cách thức trình bày báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế và mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn Việt Nam cũng có một số điểm khác biệt. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế nhấn mạnh vào việc trình bày thông tin theo cách dễ hiểu và minh bạch cho người sử dụng báo cáo. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn Việt Nam cũng có mục tiêu này nhưng cũng chú trọng đến việc trình bày thông tin theo cách tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định về việc công bố báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế và mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn Việt Nam cũng có một số điểm khác biệt. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế yêu cầu các doanh nghiệp phải công bố báo cáo tài chính hợp nhất trên trang web của mình và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn Việt Nam cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải công bố báo cáo tài chính nhưng không yêu cầu các doanh nghiệp phải công bố báo cáo tài chính hợp nhất. Các doanh nghiệp chỉ cần nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo chuẩn quốc tế

IX. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn

Các doanh nghiệp lớn là những đơn vị có quy mô hoạt động lớn, doanh thu và lợi nhuận cao. Báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này thường được công bố rộng rãi và thu hút sự quan tâm của nhiều bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý. Xem mẫu báo cáo kết quả kinh doanh tại đây. Dưới đây là một số mẫu báo cáo kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn:

Doanh nghiệp Năm Doanh thu Lợi nhuận
Tập đoàn Samsung 2022 320 tỷ USD 45 tỷ USD
Tập đoàn Apple 2022 365 tỷ USD 65 tỷ USD
Tập đoàn Microsoft 2022 198 tỷ USD 39 tỷ USD
Tập đoàn Amazon 2022 478 tỷ USD 33 tỷ USD
Tập đoàn Google 2022 257 tỷ USD 40 tỷ USD

Những mẫu báo cáo kết quả kinh doanh trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế của doanh nghiệp mà nội dung báo cáo có thể khác nhau. Tuy nhiên, các mẫu báo cáo này đều tuân thủ những nguyên tắc chung, bao gồm:

 • Có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, website
 • Trình bày rõ ràng các chỉ số tài chính quan trọng, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 • Có phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh
 • Được trình bày theo đúng quy định của pháp luật

Báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn là nguồn thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý. Báo cáo này giúp các bên liên quan đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác và kinh doanh phù hợp.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp lớn

X. Kết luận

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo này cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. vninvestment cung cấp các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phổ biến, hướng dẫn lập báo cáo và lưu ý khi lập báo cáo.

Kết luận
Kết luận

Related Articles

Back to top button